ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021
КОН КУРСEВИТЕ

ИЗБИРАЧКИ ОДБОР

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021
КОН КУРСEВИТЕ